seniori-21.cz

NAŠE CÍLE

VOLEBNÍ PROGRAM SENIOŘI 21

Politické hnutí Senioři21 se obrací na všechny seniory i ostatní občany České republiky se žádostí o podporu v podzimních volbách., Hlavním cílem je zajištění sociálního a ekonomického zázemí pro budoucí život a to nejen důchodců. Stáři není zásluha, ale realita Jsme si plně vědomi současné ekonomické situace zatěžované náklady k řešení epidemiologické krize, jejíž tlak na státní rozpočet jistě nebude klesat. Přesto budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet a stop dalšímu zadlužování

   Podporujeme provedení důchodové reformy diskutovanou již dlouhou dobu zatím bez výsledků, které by zajistily vznik důchodového fondu bez jeho ohrožení, jak v minulosti, převodem do státního rozpočtu pro jiné potřeby státu. Chceme zákonné doplňování odpovídající evropskému průměru. V rámci důchodové reformy stanovit maximální hranici odchodu do důchodu 65 let, u žen sníženou dle počtu vychovaných dětí. Dále pak zajištění pravidelné valorizace důchodů opírající se hlavně o tu část spotřebního koše stanoveného zejména cenami potravin, energií a náklady na bydlení. Navrhneme zvyšování důchodu v návaznosti na růst minimální mzdy.

   Budeme usilovat o provedení revizí s auditem u všech veřejných výdajů určených pro neziskové organizace a přehodnocení jejich účelnosti pro potřebu společnosti a státu.

   Ve společnosti chceme podporovat tradiční hodnoty kde, manželství je muž a žena, rodina je matka, otec a děti. Chceme zachování národních tradic, národní kultury a zabránění nezákonné migrace. Zejména odmítáme vytváření úzce vymezených a uzavřených komunit nedodržujících zákony a naši středoevropskou kulturu. V popředí našich zájmů je starost o rodinu, porodnost a zajištění cenově dostupného bydlení naši pro mladou generaci.

   Jsme přesvědčeni, že je třeba změnit systém výkonu trestu a to zavedením třetí nápravně výchovné skupiny pro pachatele – recidivisty. Třikrát a dost

   Zajištění a udržení vyspělého zdravotnictví pro všechny občany ČR a sloučení zdravotních pojišťoven do jednoho subjektu. Bránit ohrožení občanů uvažovaným zvyšováním příspěvků na zdravotní pojištění a odborných lékařských úkonů.

   V oblasti školství chceme podporovat kvalitní výchovu dalších generací bez narůstajícího vlivu multikulturalismu s důrazem na české národní duševní i hmotné vlastnictví a jeho rozvoj.

   Jsme rozhodnuti zamezit rozrůstání státní správy, proto považujeme za zásadní snížení administrativy, tím i úřednického aparátu. V této rovině navrhneme a budeme prosazovat snížení poslanců ve sněmovně na 120 poslanců a senát na 27 senátorů. Jsme přesvědčeni že na naši malou zemi je toto dostačující a to i vzhledem k počtu zástupců ve státech  s obdobným počtem obyvatel.

   V oblasti zahraniční politiky budeme naplňovat zájmy občanů na reformě EU s důrazem na zajištění samostatného rozhodování o vnitřních záležitostech našeho státu a využití referenda. Budeme podporovat zejména vzájemné vztahy zemí V4.

Dále chceme navrhnout do diskuze:

  Změnu volebního systému a dát voličům větší možnost volby zastupitelů, kdy by se volič mohl rozhodnout i koho za poslance nechce.

   Na zvážení je také omezení poslanců a senátorů maximálně na dvě souvislá volební období.

   Povinné zdravotní prohlídky pro řidiče – důchodce, hrazené zdravotní pojišťovnou v rámci preventivních prohlídek a žádné omezení řidičů věkem ale pouze zdravotním stavem.

   Zda zachovat název Letiště Václava Havla se kterým mnoho občanů nesouhlasí.

   Také je nutné jasně stanovit pojem lichva a maximální úrokovou sazbu pro půjčky.

   Je třeba řešit i digitalizaci státní správy s tím, že mnoho spoluobčanů s tímto nemá zkušenosti a dát jim možnost náhradního řešení.

SENIOŘI PODPOŘTE NÁS SVÝMI HLASY V NADCHÁZEJÍCÍCH VOLBÁCH   

Přesunout se na začátek